ORGANIZACIJA NASTAVE

Organizacija nastave za "Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora"

Nastava u Centru odvija se prema Nastavnom planu i programu za specijalne osnovne škole za slušno oštećenu djecu i prema Pedagoškim standardima, a organizirana je kao predškolska, razredna i predmetna nastava. Prema Nastavnom planu i programu osnovno obrazovanje djece s oštećenim sluhom mora se bazirati na razumijevanju i uvažavanju stanja i mogućnosti individualnog razvoja ovih učenika, uvažavanja načina kako i u kakvim uvjetima mogu uspješno da uče ova djeca, razumijevanju uzroka njihovog ponašanja i poznavanja načina kako da se utiče na oblikovanje i kontrolisanje njihovog općeg ponašanja.
Stanje govorno-jezičkog statusa slušno oštećenih učenika i sve ostalo što uz taj fenomen ide uvjetovalo je potrebu da se za ove učenike u odgovarajućoj mjeri izvrši prilagođavanje nastavnog plana i programa koji je propisan za redovne osnovne škole, tako da je Nastavni plan i program koji se koristi u Centru prilagođen govornim i saznajnim mogućnostima ovih učenika. To podrazumijeva održavanje kontinuiteta, sistematičnosti i logične povezanosti gradiva.
Također, struktura i obim nastavnih sadržaja moraju ovim učenicima obezbjediti nivo obrazovanja koji će im omogućiti prohodnost prema redovnom sistemu obrazovanja, te da nesmetano i bez velike dodatne pomoći nastave dalje školovanje. Prema Nastavnom planu i programu u obaveznom osnovnom obrazovanju djece s oštećenim sluhom, kao i u redovnoj školi, nastava se organizira kroz šest obrazovnih oblasti (područja učenja): jezici, društvene znanosti, prirodne znanosti i matematika, tehnika i informatičke tehnologije, umjetnost, tjelesni i zdravstveni odgoj.
U okviru ovih oblasti organizirane su slijedeće vrste odgojno-obrazovnog rada:
- Obavezni nastavni predmeti – redovna nastava (tj. predmeti koje svaki učenik treba učiti),
- Ostali obavezni oblici odgojno-obrazovnog rada (tj. vannastavne aktivnosti, dopunski i dodatni programi, odjeljenska zajednica) i
- Obavezni oblici odgojno-obrazovnog rada koji doprinose ostvarivanju nastavnog plana i programa (tj. rehabilitacija slušanja i govora i fonetska ritmika, odjeljenska zajednica, osnovi demokratije).
Slika 54

 

 

Slika

1.1. Raspored časova:

 • Definiranje rasporeda časova na temelju školskog kurikuluma i smjernica Ministarstva obrazovanja.
 • Prilagodba rasporeda zahtjevima nastavnog kadra i dostupnosti učionica i laboratorija.
 • Redovito ažuriranje rasporeda i obavještavanje učitelja, učenika i roditelja o eventualnim promjenama.

1.2. Izbor nastavnih materijala i udžbenika:

 • Analiza i evaluacija dostupnih nastavnih materijala i udžbenika za svaki predmet.
 • Suradnja s nastavnicima i stručnim suradnicima pri odabiru najprikladnijih materijala.
 • Osiguravanje dostupnosti materijala za sve učenike, uključujući digitalne resurse i online platforme.

1.3. Organizacija nastavnih aktivnosti:

 • Planiranje i provođenje različitih nastavnih aktivnosti, kao što su predavanja, radionice, laboratorijske vježbe i terenske posjete.
 • Koordinacija s vanjskim stručnjacima i gostujućim predavačima za obogaćivanje nastave.
 • Praćenje napretka učenika i pružanje povratnih informacija o njihovom radu.

1.4. Integracija tehnologije u nastavu:

 • Promicanje upotrebe suvremene tehnologije i informacijsko-komunikacijskih alata u nastavi.
 • Osiguravanje pristupa računalnim laboratorijima, internetskim vezama i relevantnim softverskim aplikacijama.
 • Obuka nastavnika za učinkovitu upotrebu tehnologije u procesu podučavanja i učenja.

Praćenje napretka učenika i evaluacija nastave

Podnaslov

2.1. Sustav praćenja učenika:

 • Uspostava sustava za praćenje napretka učenika putem ocjenjivanja, testiranja i izrade portfelja.
 • Redovita evaluacija i provjera usvojenosti nastavnog gradiva.
 • Praćenje prisustva učenika na nastavi i pružanje podrške onima koji imaju poteškoća.

2.2. Evaluacija nastave:

 • Provjera kvalitete nastave putem anonimnih upitnika za učenike, roditelje i nastavnike.
 • Organizacija pedagoških konferencija i sastanaka s ciljem razmjene iskustava i poboljšanja nastavnog procesa.
 • Praćenje rezultata ispita i uspješnosti učenika kako bi se identificirale snage i slabosti u nastavnom planu i programu.

2.3. Individualizacija pristupa:

 • Identifikacija učenika s posebnim potrebama i pružanje dodatne podrške.
 • Razvoj individualnih planova rada za učenike s poteškoćama kako bi se osiguralo da dobiju adekvatnu podršku i resurse.
 • Suradnja s stručnim suradnicima, pedagozima i psiholozima kako bi se osigurala optimalna podrška svakom učeniku.

2.4. Praćenje profesionalnog razvoja nastavnika:

 • Organizacija stručnih usavršavanja i radionica za nastavnike radi unapređenja njihovih pedagoških vještina.
 • Poticanje nastavnika na sudjelovanje u konferencijama, seminarima i drugim oblicima stručnog usavršavanja.
 • Praćenje profesionalnog razvoja nastavnika i pružanje podrške u razvoju novih metoda podučavanja i primjene inovativnih tehnologija.

2.5. Suradnja s roditeljima:

 • Redovita komunikacija s roditeljima o napretku učenika i aktivnostima u školi.
 • Organizacija roditeljskih sastanaka i individualnih konzultacija kako bi se razmotrili individualni potrebama učenika.
 • Podrška roditeljima u pružanju podrške učenju kod kuće i sudjelovanju u školskim aktivnostima.

2.6. Praćenje i primjena povratnih informacija:

 • Analiza povratnih informacija dobivenih od učenika, roditelja i nastavnika kako bi se identificirale potrebe za poboljšanjem nastavnog procesa.
 • Implementacija promjena temeljenih na povratnim informacijama s ciljem kontinuiranog unaprjeđena
 
0 0
© 2024 covrsg.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR